Superwizje

Superwizja Izba Coachingu – 14 marca 2023

Superwizja grupowa

Superwizja grupowa dla coachów Izba Coachingu

  • 14 lutego 2023 godzina 17:00-20:00
  • Wydarzenie prowadzone w wersji online

Prowadzący

Grażyna Kucharska

Akredytowany Coach i Superwizor Izby Coachingu, Przewodnicząca Komisji Akredytacyjnej. Biznes Coach certyfikowany przez ICC


Izba Coachingu
 jest niezależną organizacją reprezentującą środowisko coachingowe w Polsce.

Dąży do tego, aby według określonych standardów, w poszanowaniu etyki oraz zapewniając najwyższą jakość, coaching stawał się profesją przyczyniającą się do społecznego rozwoju.

Standardyetyka i jakość, nadrzędne wartości Izby Coachingu, mają za zadanie prowadzić coachów, tak aby ich działania były profesjonalne i budowały zaufanie do profesji.

Jest pierwszą na świecie izbą gospodarczą zrzeszającą podmioty prowadzące działalność w obszarze coachingu.

SUPERWIZJA GRUPOWA W COACHINGU

Superwizja grupowa w coachingu to proces refleksyjnego uczenia się, rozwoju i samodoskonalenia coacha w bezpiecznej przestrzeni, atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania, przy wsparciu ze strony superwizora. Superwizor to osoba doświadczona w prowadzeniu procesów coachingowych i superwizyjnych oraz prezentująca kompetencje coacha i superwizora. Superwizja odbywa się poprzez interaktywną refleksję, konstruktywną/wspierającą informację zwrotną, dzielenie się ekspertyzą oraz stosowanie narzędzi z różnych obszarów rozwojowych.

Robert Łężak

Wykładowca, nauczyciel coachingu i mentoringu, Prezes EMCC Poland 2019-2022, Akredytowany Coach, Mentor, Asesor EMCC, Trener, Partner Zarządzający w Norman Benett.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button