AktualnościWiedza

Syndrom oszusta w kobiecym przywództwie

syndrom oszusta

Chociaż impostor syndrome może dotyczyć osób każdej płci, jest on szczególnie rozpowszechniony wśród kobiet. Poszerzenie warsztatu coacha o narzędzia, które pomogą przezwyciężyć syndrom oszusta w kobiecym przywództwie, wydaje się kluczowe.

Impostor syndrome w kobiecym przywództwie wynika w dużej mierze z połączenia czynników takich jak:

  • oczekiwania społeczne
  • stereotypy
  • niedostateczna reprezentacja.

Ponadto liderki stają przed wyjątkowymi wyzwaniami związanymi z biznesowym środowiskiem pracy w dużej mierze zdominowanym przez mężczyzn. Gdy kobiety przebijają szklany sufit i wspinają się na stanowiska przywódcze, często stają w obliczu dodatkowej presji. Dodatkowo, czują się oceniane nie tylko przez pryzmat kompetencji, ale także ról kulturowych. Co więcej, czynniki te mogą prowadzić kobiety do zwątpienia we własne umiejętności. A przez to do przekonania, że są oszustkami na stanowiskach, na które zasłużyły dzięki swoim umiejętnościom i osiągnięciom. Zjawisko to może utrudniać im rozwój kariery, podkopywać poczucie własnej wartości, a także powodować brak poczucia pewności siebie, o czym pisałam tutaj.

Syndrom oszusta jest wszechobecnym zjawiskiem psychologicznym, które dotyka osoby pracujące w różnych obszarach zawodowych. Odnosi się do głęboko zakorzenionego poczucia zwątpienia
w siebie. Wiąże się z nim uporczywe przekonanie, że sukces jest wynikiem szczęścia lub czynników zewnętrznych, a nie własnych umiejętności i wysiłków.

Skąd bierze się syndrom oszusta

Zjawisko to zostało rozpoznane przez psychologów Pauline Clance i Suzanne Imes w 1978 roku. Dotyczy sytuacji, w której jednostka, pomimo zewnętrznych dowodów swoich kompetencji i osiągnięć, uporczywie wierzy, że jest oszustem lub nie zasługuje na swój sukces.

Badania nad rozwojem syndromu oszusta wciąż pozostają w kręgach zainteresowań psychologów, pedagogów oraz badaczy z dziedziny edukacji, zachowań organizacyjnych oraz psychologii biznesu. Autorzy artykułu HRB „Stop telling women they have imposter syndrome” (Nie mów kobietom, że mają syndrom oszusta”) sugerują, że zjawisko to należy badać w kontekście uprzedzeń systemowych. Zaliczyć można do nich również rasizmu i seksizmu, które nie zostały odpowiednio uwzględnione, gdy po raz pierwszy opracowano tę koncepcję. Badacze podkreślają, że znaczenie kultury organizacyjnej w miejscu pracy jest podstawą do stworzenia środowiska, w którym cenione i wspierane są różne style przywództwa i tożsamości. Dzięki temu niwelowane zostaje ryzyko doświadczania przez pracowników syndromu oszusta.

Z syndromem oszusta można sobie poradzić

Zdolność i siła przezwyciężania syndromu oszusta wynika wprost z poziomu poczucia własnej wartości. Istnieją narzędzia i techniki rozwoju osobistego, które wzmacniają poczucie pewności siebie, a co za tym idzie przezwyciężanie syndromu oszusta. Strategie wzmacniania pewności siebie najlepiej dostosować do unikalnych wyzwań i doświadczeń, z którymi często borykają się kobiety na stanowiskach przywódczych.

Oto kilka skutecznych narzędzi i technik

1. Coaching i Mentoring

Coaching przywódczy

Jest to spersonalizowany i transformacyjny proces rozwoju, mający na celu zwiększenie umiejętności przywódczych i skuteczności. Podczas procesu coachingowego jeden na jeden liderki mają przestrzeń, aby udoskonalić swój styl przywództwa, sprostać konkretnym wyzwaniom i osiągnąć swoje cele zawodowe. Coaching przywódczy pomaga liderkom budować samoświadomość, rozwijać inteligencję emocjonalną oraz zdobywać narzędzia i strategie potrzebne do skuteczniejszego i pewniejszego przywództwa.

Mentoring

Obok coachingu, jedną z najbardziej efektywnych form pracy nad wzmocnieniem pewności siebie i przezwyciężeniem syndromu oszusta w przywództwie jest mentoring. Doświadczony w przywództwie mentor zapewnia wskazówki i wsparcie mniej doświadczonym liderkom. Podczas relacji mentoringowej, mentorzy dzielą się swoją wiedzą, spostrzeżeniami i doświadczeniami. W ten sposób pomagają podopiecznym radzić sobie z wyzwaniami, podejmować świadome decyzje i rozwijać się w roli przywódczej.

2. Networking i społeczności

Dołączenie do grup i społeczności przywództwa kobiet może znacząco pomóc kobietom na stanowiskach kierowniczych na ich drodze do przezwyciężenia syndromu oszusta. Oferują one możliwość wzajemnego wsparcia, nawiązywania kontaktów i dzielenia się strategiami przezwyciężania wątpliwości co do swoich kompetencji.

Grupy te zapewniają wspierające środowisko, w którym kobiety mogą otwarcie omawiać swoje doświadczenia i mówić o swoim poczuciu zwątpienia w siebie. Dzięki temu mają szansę zdać sobie sprawę, że nie są same w obliczu syndromu oszusta. To potwierdzenie może pomóc zmniejszyć wpływ negatywnych uczuć.

Tematyczne grupy networkingowe często pomagają w tworzeniu własnej strategii radzenia sobie z syndromem oszusta. Obejmują dzielenie się wiedzą i wymianę doświadczeń w budowaniu strategii radzenia sobie brakiem pewności siebie. Kobiety mogą uczyć się od innych, które z powodzeniem poradziły sobie z syndromem oszusta, zdobywając praktyczne spostrzeżenia na temat dalszego rozwoju. Spotkania z doświadczonymi kobietami pełniącymi podobne role przywódcze służą jako źródło inspiracji i motywacji. Obserwowanie innych, którzy przezwyciężyli syndrom oszusta, może zwiększyć pewność siebie i wiarę we własne możliwości.

3. Autorefleksja

Jest ona potężnym narzędziem dla kobiet na stanowiskach kierowniczych w walce z syndromem oszusta. Pozwala kobietom zidentyfikować i zrozumieć swoje myśli, uczucia i zachowania związane z syndromem oszusta, prowadząc do zwiększonej samoświadomości.

Dobrą praktyką może okazać się prowadzenie dziennika. Notowanie konkretnych zdarzeń, towarzyszących im myśli i emocji pozwala zastanowić się nad swoimi doświadczeniami, zidentyfikować wzorce pojawiania się zwątpienia w siebie i śledzić swój rozwój osobisty w czasie.

Refleksja nad osiągnięciami i wyznaczanie celów wspiera uświadamianie sobie swoich osiągnięć i postępów. Warto także świętować sukcesy, co wzmacnia pewność siebie i poczucie kompetencji w rolach przywódczych.

Uważność i medytacja to również formy autorefleksji. Ćwiczenie uważności pozwala zwiększyć samoświadomość i radzić sobie ze stresem, zmniejszając emocjonalny wpływ syndromu oszusta.

Stres i napięcie często nasilają syndrom oszusta, utrudniając kobietom podchodzenie do wyzwań z większym spokojem i odpornością. Techniki autorefleksji, takie jak uważność i medytacja, mogą pomóc w radzeniu sobie ze stresem i niepokojem.

4. Mocne strony i talenty

Praca z mocnymi stronami i talentami jest niezwykle skuteczną strategią budowania pewności siebie. Skupienie się na mocnych stronach wzmacnia poczucie kompetencji i własnej wartości, przeciwdziałając poczuciu nieadekwatności. Rozpoznawanie i wykorzystywanie mocnych stron kultywuje bardziej pozytywną postawę, ułatwiając internalizację osiągnięć i opieranie się zwątpieniu w siebie.

Świadomość wrodzonych talentów oraz podkreślanie silnych cech osobowości pozwala kobietom podchodzić do wyzwań z wiarą w siebie i z nastawieniem na rozwiązania. Umożliwiając im tym samym skuteczniejsze radzenie sobie z przeszkodami i niepowodzeniami. To także budowanie autentycznego przywództwa, pozwalające kobietom przewodzić z pewnością siebie, uczciwością i poczuciem celu.

5. Informacja zwrotna i weryfikacja

Syndrom oszusta to jedno z ograniczających przekonań. Czyli subiektywna, nieprzychylna ocena na swój własny temat, zwykle nie znajdująca potwierdzenia w faktach. Proszenie o regularną informację zwrotną od współpracowników i przełożonych jest świetnym sposobem, aby uzyskać zewnętrzną walidację swoich przekonań i docenić swój wkład.

Jednym z narzędzi służących do regularnego przeglądu, co jest przekonaniem, a co faktem jest tak zwany folder pochwał. Jest to folder lub dokument do przechowywania pozytywnych informacji zwrotnych, referencji i osiągnięć, do których można się odwołać w chwilach zwątpienia.

Warto pamiętać, że rozwój osobisty na stanowiskach przywódczych to nieustanna podróż. Wykorzystanie odpowiednich narzędzi i technik wspiera w przezwyciężaniu syndromu oszusta. Jednocześnie pomaga we wzmacnianiu poczucia pewności siebie i rozwijaniu się w rolach przywódczych. Pewni siebie liderzy i liderki ostatecznie wywierają pozytywny wpływ na organizacje, w których pracują, jak również poza nimi.

Rola coachingu w przezwyciężaniu syndromu oszusta

Coaching jest potężnym narzędziem pomagającym kobietom w przywództwie radzić sobie z syndromem oszusta oraz rozwijać pewność siebie. To oparty na współpracy i zorientowany na cele proces, w którym wykwalifikowany coach pracuje z coachee, aby pomóc w zidentyfikowaniu i osiągnięciu celów osobistych i/lub zawodowych. Obejmuje on serię ustrukturyzowanych rozmów i ćwiczeń, które ułatwiają samopoznanie, rozwój umiejętności i rozwiązywanie problemów.

Narzędzia coachingowe

1. Poszerzanie samoświadomości

Sesje coachingowe zapewniają kobietom bezpieczną przestrzeń do odkrywania swoich myśli i uczuć na temat ich indywidualnych możliwości i osiągnięć. Dzięki kierowanej refleksji mogą one uzyskać głębsze zrozumienie pierwotnych przyczyn syndromu oszusta.

2. Wyznaczanie celów

Jednym z pierwszych etapów procesu coachingowego jest wsparcie coachee w wyklarowaniu osiągalnego i jasnego celu. Można skorzystać z modelu SMART. Pozwala on na wyznaczanie celu, który jest konkretny (Specific), mierzalny (Measurable), ambitny (Ambitious), ale jednocześnie możliwy i realistyczny (Realistic) oraz określony w czasie (Time-bound). Cele, podzielone na możliwe do wykonania kroki, pomagają rozpoznawać postępy i celebrować małe i większe sukcesy.

3. Budowanie odporności

Coaching pomaga kobietom rozwijać odporność na niepowodzenia i porażki. Uczy je postrzegania tych doświadczeń jako okazji do rozwoju, a nie dowodu niekompetencji. Sprawdzony coach zna techniki i strategie wsperające radzenie sobie ze stresem i wymaganiami ról przywódczych. A to z kolei umożliwia kobietom skuteczniejsze radzenie sobie z syndromem oszusta.

4. Podważanie negatywnych przekonań

Syndrom oszusta często wynika z negatywnego myślenia o sobie i zniekształconych przekonań. Jedną z technik stosowanych w coachingu jest podważanie ograniczających przekonań. Dzięki temu można spojrzeć na sytuację z dystansu i zakwestionować negatywne przekonania. Coach pomaga przeformułować negatywne wzorce myślowe, wspierając nastawienie na rozwój i zdolność postrzegania niepowodzeń jako okazji do nauki i rozwoju.

5. Identyfikacja wewnętrznych zasobów i talentów

Coaching mocnych stron koncentruje się na identyfikowaniu oraz wykorzystywaniu unikalnych mocnych stron, talentów i zdolności do osiągania celów osobistych i zawodowych. Dla kobiet na stanowiskach kierowniczych coaching mocnych stron może okazać się nieocenionym narzędziem. Wspiera ono coachee w przezwyciężeniu syndromu oszusta poprzez podkreślanie i wzmacnianie ich kompetencji i poczucia własnej wartości. Podkreślając i budując na swoich mocnych stronach, kobiety mogą rozwinąć większą pewność siebie, odporność i pozytywną tożsamość. Ostatecznie zmniejsza się poczucie zwątpienia w siebie i nieadekwatności.

Syndrom oszusta da się pokonać

Świadome korzystanie z narzędzi i technik wzmacniających pewność siebie jest krokiem milowym w kierunku pokonania syndromu oszusta. Formy pracy rozwojowej, takie jak coaching i mentoring zapewniają kobietom przestrzeń do konfrontacji. Wspierają:

  • pełne wykorzystanie wewnętrznych zasobów, predyspozysji i talentów
  • budowanie samoświadomości
  • wyznaczanie jasnych celów
  • kwestionowanie negatywnych przekonań.

Jednocześnie warto podkreślić, że coaching umożliwia kobietom na stanowiskach kierowniczych nie tylko przezwyciężenie syndromu oszusta, ale także rozwój w ich rolach przywódczych. Korzystając z coachingu klient może także przepracować temat związany z wnętrznym krytykiem i autosabotażem, o czym pisaliśmy tutaj. Głęboko wierzę, że w miarę jak coraz więcej kobiet obejmuje stanowiska kierownicze i świadomie inwestuje w formy rozwoju takie jak coaching czy mentoring, możemy spodziewać się coraz bardziej zróżnicowanej, pewnej siebie i odnoszącej sukcesy kadry liderek, które kształtują nasze organizacje i społeczeństwo.

Kamila Wosińska

Akredytowana Coach i Mentorka kobiet w biznesie. Pracuje z kobietami w obszarach przywództwa, wyboru ścieżki zawodowej i wzmacniania pozycji biznesowej. Aktywnie wspiera społeczności kobiet w IT. Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju Grupy GFT Technologies. Konferencyjna mówczyni motywacyjna. Wykładowczyni Akademii Leona Koźmińskiego.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button