AktualnościWiedza

Wykorzystanie coachingu w kształtowaniu kultury DE&I w organizacjach

DE&I (Diversity, Equity and Inclusion) jest podejściem promującym przywództwo i budowanie kultury organizacyjnej, która wspiera różnorodność i usuwa bariery. To także tworzenie środowiska sprzyjającego zaangażowaniu wszystkich pracowników.

Akronim DE&I pochodzi od angielskich słów: Diversity, Equity, and Inclusion.
Różnorodność (Diversity) odnosi się do różnorodności cech i perspektyw w grupie ludzi. Mowa tutaj również o różnicach dotyczących płci, wieku, rasy, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, statusu społeczno-ekonomicznego, pochodzenia etnicznego, religii i innych czynników.
Równość (Equity) dotyczy zapewnienia równych szans i traktowania wszystkich pracowników w sposób sprawiedliwy.
Włączenie (Inclusion) to z kolei budowanie środowiska pracy, w którym wszyscy pracownicy czują się akceptowani, szanowani i doceniani, bez względu na ich różnice.

Współpraca i integracja tych trzech elementów tworzą solidną podstawę dla kultury organizacyjnej, która promuje sprawiedliwość, innowację i wzrost.

W dzisiejszym zglobalizowanym i dynamicznym krajobrazie biznesowym wspieranie kultury różnorodności, wyrównywania szans i włączania (DE&I) w organizacjach jest nie tylko imperatywem moralnym, ale także strategiczną przewagą. Otwarte na różnorodność miejsce pracy prowadzi do zwiększonej innowacyjności, lepszych decyzji i większego zaangażowania pracowników.

Podczas gdy zasady DE&I są coraz częściej uznawane za fundamentalne dla sukcesu organizacyjnego, wdrożenie i utrzymanie ich w strukturze organizacji może stanowić poważne wyzwanie. W tym miejscu coaching okazuje się bardzo skutecznym narzędziem wspierającym rozwój i utrzymanie kultury organizacyjnej opartej na DE&I.

Coaching może wspierać strategie i praktyki, które sprzyjają promowaniu różnorodności, sprawiedliwości i równości (DE&I) w miejscu pracy.

Kreowanie świadomości i zrozumienia

Jednym z pierwszych kroków w budowaniu kultury DE&I jest stworzenie świadomości i zrozumienia wśród pracowników. Zarówno grupowe, jak i indywidualne procesy coachingowe zapewniają bezpieczne i pozbawione osądu środowisko. Stanowią platformę, na której coachee mogą badać swoje potencjalne uprzedzenia, błędy poznawcze i ograniczające przekonania. Coachowie mogą prowadzić rozmowy na temat przywilejów, dynamiki władzy i nierówności systemowych. Pomagając tym samym w zrozumieniu znaczenia DE&I w miejscu pracy.

Wzmacnianie różnorodności perspektyw

Coaching wspiera osoby z różnych środowisk w budowaniu odwagi do zabierania głosu i wyrażenia swoich poglądów w miejscu pracy. Kluczowe jest, aby stworzyć wspierające do refleksji i samopoznania środowisko pracy. Coachowie mogą pomóc pracownikom marginalizowanym w przezwyciężeniu syndromu oszusta, zwątpienia w siebie i innych barier dla ich rozwoju zawodowego. Coaching zachęca do zaakceptowania swoich unikalnych doświadczeń i wkładu. A to prowadzi do tworzenia kultury, w której różnorodne głosy są cenione i słyszane.

Budowanie włączającego przywództwa opartego o praktyki DE&I

Przywództwo odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu kultury organizacyjnej. Coaching może pomóc liderom w rozwijaniu umiejętności i kompetencji potrzebnych do prowadzenia włączającego przywództwa. Coachowie pracują z liderami i liderkami nad kształtowaniem empatii, inteligencji emocjonalnej i kompetencji kulturowych. Dzięki temu umożliwiają im stworzenie środowisk, w których wszyscy pracownicy czują się mile widziani, szanowani i wspierani. Włączające przywództwo ustawia ton dla reszty organizacji, sygnalizując zaangażowanie w promowanie kultury organizacyjnej DE&I na wszystkich poziomach.

Zmniejszanie wpływu uprzedzeń na procesy decyzyjne

Uprzedzenia mogą wpływać na różne aspekty życia organizacyjnego, od decyzji dotyczących rekrutacji i awansów po oceny wyników i dynamikę zespołową. Coaching może pomóc liderkom i liderom w rozpoznaniu i zmniejszeniu ich nieświadomych uprzedzeń. Co wprost przekłada się na uczciwsze i bardziej sprawiedliwe procesy podejmowania decyzji. Coachowie mogą kwestionować założenia, udzielać informacji zwrotnej i zachęcać do autorefleksji. Pomagają tym samym podejmować bardziej obiektywne i przemyślane decyzje zgodne z zasadami DE&I.

Promowanie współpracy i wzrost efektywności zespołu

Różnorodność myśli prowadzi do lepszego rozwiązywania problemów i innowacji. Coaching zespołowy pomaga zespołom wykorzystać swoje różnorodne perspektywy i doświadczenia do skuteczniejszej współpracy i osiągnięcia lepszych wyników. Coachowie prowadząc ćwiczenia budujące zespół, promują otwartą komunikację i zachęcają do wzajemnego szacunku i zrozumienia między członkami zespołu. Poprzez kształtowanie włączającej kultury zespołu coaching pozwala organizacjom wykorzystać pełen potencjał swojego zróżnicowanego zespołu.

Budowanie odpowiedzialność za działania i mierzenie efektów DE&I

Aby prawdziwie zakorzenić DE&I w strukturze organizacji, istotne jest, aby stworzyć poczucie odpowiedzialności za swoje działania i zachowania. Coaching może pomóc w ustaleniu jasnych celów i wskaźników dla inicjatyw DE&I. Coachowie mogą zapewnić ciągłe wsparcie w monitorowaniu postępów w czasie oraz budowaniu poczucia odpowiedzialności za efekty tych działań. Pomagają tym samym organizacjom skupić się na swoich celach DE&I i dostosować strategie w razie potrzeby.

Podsumowując, coaching może odgrywać bardzo istotną rolę we wsparciu i promowaniu kultury DE&I w organizacjach. Poprzez kreowanie świadomości i zrozumienia, wzmacnianie różnorodnych głosów, budowanie włączającego przywództwa. Indywidualne i grupowe relacje coachingowe wpływają na zmniejszanie oddziaływania uprzedzeń, promowanie współpracy i efektywności zespołów. Kultura DE&I ma na celu to, aby każdy pracownik czuł się ceniony, szanowany i zdolny do wniesienia swojego najlepszego wkładu. Przyjmując coaching jako narzędzie wspierające DE&I, organizacje mogą wprowadzać pozytywne, trwałe zmiany. W rezultacie tworzyć miejsca pracy odzwierciedlające różnorodność świata, w którym żyjemy.

Kamila Wosińska

Akredytowana Coach i Mentorka kobiet w biznesie. Pracuje z kobietami w obszarach przywództwa, wyboru ścieżki zawodowej i wzmacniania pozycji biznesowej. Aktywnie wspiera społeczności kobiet w IT. Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju Grupy GFT Technologies. Konferencyjna mówczyni motywacyjna. Wykładowczyni Akademii Leona Koźmińskiego.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button