AktualnościAspekty prawne coachinguWiedza

Rola coacha

Osoba i rola coacha, Źródło „Coaching Review” 1/2012 (4)

Relacja

Coaching nie polega na jednorazowym spotkaniu coacha z klientem, lecz zazwyczaj składa się z wielu systematycznych spotkań. Coaching to proces, w którym nawiązanie trwałej, opartej na zaufaniu relacji z klientem jest głównym czynnikiem powodzenia interwencji.

Coach przed rozpoczęciem procesu powinien zapoznać klienta z metodami, jakimi będzie się po- sługiwać, a także omówić swoją rolę i rolę klienta w procesie.

Relacja klient–coach, która opiera się przede wszystkim na wsparciu oraz porozumieniu, jest główną siłą motywującą do zmiany. Szczera oraz bezpośrednia rozmowa daje najlepsze efekty oraz prowadzi do dalszych pożądanych działań klienta w kierunku realizacji własnych celów.

Jak słusznie zauważa Dale Carnagie w swojej książce zatytułowanej How to influence people and win friends, ludzie troszczą się o to, aby ich bliscy mieli zabezpieczone podstawowe dobra materialne, nie chodzili głodni lub nieubrani. Często zapominają jednak o zapewnieniu im wsparcia pozamaterialnego w osiągnięciu spełnienia i szczęścia. Relacja coacha z klientem jest wypełnieniem tej luki w stosunkach międzyludzkich.

Osobowość i rola coacha

Rolą coacha jest koncentrowanie swojej uwagi na kliencie, dając mu oparcie oraz stwarzając okoliczności, w których może on rozwijać w sobie motywujące i wartościowe zachowania. Innymi słowy, wydobywa z niego to, co najlepsze. Podczas sesji klient cały czas jest partnerem coacha. Coach nie ocenia klienta i nie daje mu zaleceń, jak powinien się zachowywać lub co powinien zrobić w danej sytuacji. Relacja pomiędzy nimi opiera się przede wszystkim na zaufaniu oraz tolerancji.

Bardzo ważnym elementem, który odpowiada za zbudowanie inspirującej oraz idealnej relacji, jest autentyczna osobowość coacha. W sposób spójny, koherentny reaguje na pomysły oraz wypowiedzi klienta. Coach nie wydaje ocen dotyczących klienta i jego zachowań. Wydobywa z klienta to, co najlepsze, nakierowując go pytaniami oraz używając konkretnych narzędzi coachingowych. Dzięki temu klient czuje się ojcem własnego sukcesu i faktycznie jest: coach asystuje mu jedynie w odkrywaniu jego własnej wartości.

Źródło: COACHING REVIEW 1/2012 (4) s. 126–138 ISSN: 2081-7029

Karolina Cwalina

Piotr Biernatowski

Coaching Review 1:2012 (04)

Bibliografia

ŁętowskaE.(red.)(2006)SystemPrawaPrywatne- go. Tom 5. Prawo zobowiązań – część ogólna. Warsza- wa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Katner W.J. (red.) (2010) System Prawa Prywatne- go. Tom 9. Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Pietrzykowski K. (red.) (2008) Kodeks cywilny. Tom 1. Komentarz do art. 1–44911. Warszawa: Wy- dawnictwo C.H. Beck.
Pietrzykowski K. (red.) (2009) Kodeks cywilny. Tom 2. Komentarz do art. 450–108811. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Powiązane artykuły

Back to top button