Wydarzenia

Walne Zgromadzenie EMCC Poland – 22 marca 2023

Walne zgromadzenie

Zarząd EMCC Poland zaprasza na coroczne Walne Zgromadzenie Członków EMCC Poland 2023.

Zgromadzenie odbędzie się 22 marca 2023 (środa) o godzinie 18:00 na platformie zoom.

Podczas spotkania członkowie wybiorą między innymi:

 1. Prezesa EMCC Poland
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Skład Komisji rewizyjnej

Zarówno spotkanie jak i głosowanie odbędzie się zgodnie z § 19 Statutu EMCC Poland z 29 września 2022 poprzez środki komunikacji elektronicznej (w trybie online na platformie zoom).
W celu wzięcia udziału w spotkaniu należy zalogować się na platformie internetowej wykorzystując link, który przesłany zostanie poprzez e-mail i sms do wszystkich członków.

Zaproszenie na WZC 22.03.2023 Członkowie znajdą w swoich skrzynkach mailowych

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia EMCC Poland

Jakie są kompetencje Walnego Zgromadzenia Członków?

 • Określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
 • Określanie dodatkowych warunków członkostwa w Stowarzyszeniu;
 • Uchwalanie zmian Statutu;
 • Wybieranie i odwoływanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej; Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej; Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
 • Zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz uchwalanie budżetu;
 • Uchwalanie wysokości składek członkowskich dla wszystkich kategorii członków stowarzyszenia oraz wszystkich innych świadczeń wszystkich kategorii członków na rzecz Stowarzyszenia;
 • Rozpatrywanie odwołań od uchwał w sprawie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia lub jego zawieszenia;
 • Rozpatrywanie wniosków, postulatów oraz projektów uchwał zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia;
 • Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia;
 • Dokonywania wykładni Statutu wiążącej członków Stowarzyszenia;
 • Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

Robert Łężak

Wykładowca, nauczyciel coachingu i mentoringu, Prezes EMCC Poland 2019-2022, Akredytowany Coach, Mentor, Asesor EMCC, Trener, Partner Zarządzający w Norman Benett.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button