AktualnościWiedza

Jak coaching wzmacnia przywództwo włączające

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się krajobrazie zawodowym koncepcja przywództwa inkluzywnego, czyli przywództwo włączające, pojawia się jako filar sukcesu rozwoju organizacji.

Przywództwo włączające odnosi się wprost do kultury organizacyjnej DE&I (Diversity – Różnoprodność, Equity – Wyrównanie szans, and Inclusion – Włączanie). To tworzenie środowiska pracy, w którym każdy czuje się wartościowy, szanowany i zdolny do wniesienia swoich unikalnych perspektyw i talentów. W miarę jak organizacje dążą do różnorodności i promowania równości, coaching staje się dobrym narzędziem rozwijającym kompetencje włączającego przywództwa. Coaching, w swojej istocie, jest procesem współpracy i transformacji. Jego celem jest odblokowanie potencjału jednostki w celu maksymalizacji jej wydajności i możliwości osiągania celów. Stosowany w obszarze włączającego przywództwa, coaching służy jako katalizator osobistego wzrostu i rozwoju.

Pięć obszarów, w których coaching rozwija włączające przywództwo:

1. Wzmacnianie samoświadomości i empatii

Jednym z fundamentalnych sposobów, w których coaching wspiera i rozwija włączające przywództwo, jest wzmacnianie samoświadomości i empatii. Skuteczni liderki i liderzy rozumieją znaczenie rozpoznawania własnych uprzedzeń, ograniczających założeń i błędów poznawczych, ponieważ mogą utrudnić im tworzenie włączających środowisk pracy. W ramach rozmów coachingowych liderki i liderzy są zachęcani do głębokiej refleksji nad swoimi wartościami, przekonaniami i zachowaniami. Zdobywają tym samym wgląd w to, jak mogą lepiej zrozumieć i nawiązać kontakt z osobami o różnych poglądach, wartościach i możliwościach.

2. Promowanie otwartej komunikacji, aktywnego słuchania i bezpieczeństwa psychicznego

Ponadto coaching wyposaża liderów i liderki w umiejętności i strategie niezbędne do kształtowania włączającej kultury zespołów i wzmacniania ich członków. Celem staje się promowanie otwartej komunikacji, aktywnego słuchania i bezpieczeństwa psychicznego. Liderki i liderzy tworzą środowiska, w których każdy czuje się wysłuchany, ceniony i zachęcany do wniesienia swoich unikalnych perspektyw. Dzięki coachingowi liderzy i liderki uczą się wykorzystywać siłę i talenty każdego członka zespołu, wspierając współpracę i innowację.

3. Radzenie sobie z konfliktami i wyzwaniami DE&I

Coaching odgrywa również kluczową rolę we wspieraniu liderów i liderek w radzeniu sobie z konfliktami i wyzwaniami związanymi z DE&I. Przywództwo włączające wymaga odwagi i wytrwałości w konfrontacji z systemowymi barierami, uprzedzeniami i niesprawiedliwościami w organizacjach. Dzięki coachingowi liderki i liderzy mogą rozwijać pewność siebie i kompetencje prowadzenia trudnych rozmów. Równie ważne umiejętności. wzmacniane przez coaching, to: kwestionowanie statusu quo i dążenie do zmiany.

4. Rozwijanie inteligencji kulturowej i adaptacyjności

Dodatkowo, coaching jest elementem włączającego przywództwa, ponieważ pomaga rozwijać inteligencję kulturową i adaptacyjność. A przez to umożliwia im efektywne zarządzanie zespołami w nieznanym środowisku społecznym oraz efektywne funkcjonowanie w sytuacjach odmiennych kulturowo. W dzisiejszym zglobalizowanym świecie organizacje są coraz bardziej zróżnicowane, składające się z osób o różnych tłach kulturowych, doświadczeniach i perspektywach. Coaching dostarcza liderom i liderkom narzędzi i strategii do przełamywania różnic kulturowych i promowania wzajemnego zrozumienia. Dzięki temu ostatecznie prowadzi do wzmocnienia spójność i wydajność zespołu.

5. Budowanie odpowiedzialności i ciągłe uczenie się

Co ważne, coaching promuje odpowiedzialność i ciągłe uczenie się, które są istotnymi składnikami włączającego przywództwa. Liderzy i liderki zaangażowani w tworzenie kultury DE&I rozumieją, że tworzenie trwałych zmian wymaga ciągłej refleksji, informacji zwrotnej i działania. Dzięki coachingowi liderzy i liderki ustalają cele, monitorują postępy i wdrażają korekty. To sprawia, że wraz z członkami zespołów czują się odpowiedzialni za tworzenie włączającego środowiska współpracy. Takiego, w którym każdy może się rozwijać.

Podsumowując, coaching to dźwignia, która służy do kształtowania praktyk włączającego przywództwa w organizacjach. Poprzez rozwijanie samoświadomości, empatii i inteligencji kulturowej coaching wyposaża przywódców w umiejętności i postawę niezbędną do tworzenia środowisk, w których różnorodność jest celebrowana, a każda osoba czuje się wartościowa i zdolna do wniesienia swojego wkładu.

Ponieważ organizacje nadal borykają się ze złożonością szybko zmieniającego się środowiska, przyjmowanie włączającego przywództwa wspieranego przez zasady coachingu będzie kluczem do odblokowania pełnego potencjału jednostek oraz napędzania zrównoważonego wzrostu i innowacji.

Kamila Wosińska

Akredytowana Coach i Mentorka kobiet w biznesie. Pracuje z kobietami w obszarach przywództwa, wyboru ścieżki zawodowej i wzmacniania pozycji biznesowej. Aktywnie wspiera społeczności kobiet w IT. Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju Grupy GFT Technologies. Konferencyjna mówczyni motywacyjna. Wykładowczyni Akademii Leona Koźmińskiego.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button