Wiedza

Kategorie coachingu

Kategorie coachingu

Źródło „Coaching Review” 1/2012 (4)

Faktycznie badacze coachingu lat 90. i początku XX wieku wiele miejsca poświęcili na badanie i opis kategorii coachingu, stąd w literaturze istnieje całe bogactwo jego podziałów i typów. Dlatego też poniżej przedstawiam kilka podstawowych kategorii podziałów.

Kategorie coachingu: Wsparcie

Ze względu na podmiot wsparcia coaching można podzielić na:

 • po pierwsze indywidualny, gdzie podmiotem wsparcia jest jedna osoba,
 • po drugie coaching relacji, którego celem jest zmiana interakcji dwóch lub trzech osób, np. coaching małżonków lub partnerów biznesowych (Czarkowska 2010),
 • po trzecie grupowy, który polega na pracy z kilkoma członkami grupy, coaching zespołu, gdzie podmiotem wsparcia jest zespół (Clutterbuck 2009),
 • po czwarte self-coaching, który polega na systematycznej refleksji nad własnym rozwojem, a podmiot wsparcia jest sam dla siebie coachem (Wujec 2010; McDermott, Jago 2003; Grant, Greene 2001).

Obszary życia

Ze względu na obszary życia, których dotyczy interwencja, można wyróżnić różne kategorie coachingu, m.in.:

 • po pierwsze życiowy (personal coaching, life coaching), którego tematyka ogniskuje się wokół życia osobistego (Popiołek 2009; Senior 2007),
 • po drugie biznesowy,
 • po trzecie edukacyjny,
 • po czwarte sportowy,
 • po piąte coaching zdrowia,
 • w końcu coaching duchowy (spiritual coaching, soul coaching) i inne.

Potem w każdym z tych obszarów można dokonać szczegółowych podziałów. Ponieważ niniejsza praca odnosi się do kontekstu zarządzania, warto przyjrzeć się bliżej podzia- łom coachingu, który ma zastosowanie w organizacjach.

Ze względu na podmiot wspierający – coacha – coaching można podzielić na:

 • najpierw coaching zewnętrzny (external coaching), gdzie coaching wykonuje coach spoza organizacji,
 • potem coaching wewnętrzny (internal coaching), gdzie coaching jest prowadzony przez pracownika organizacji, np. przełożonego, specjalistę HR (coaching menedżer- ski) (Dąbrowska 2010; Rzycka 2009) lub też współpracownika, jako coaching koleżeński (peer coaching).

Pod kontem rodzaju organizacji, która korzysta z coachingu, można wyróżnić:

 • po pierwsze coaching organizacyjny, który przeprowadzany jest w dużych organizacjach i korporacjach,
 • po drugie small business coaching, którego adresatami są właściciele i menedżerowie małych i średnich firm (Syrek-Kosowska, Szepieniec 2011).

Ze względu na poziom wsparcia w organizacji, tj. poziom hierarchiczny menedżera, dla którego świadczona jest usługa, coaching można podzielić na:

 • po pierwsze executive coaching, który dotyczy menedżera wysokiego szczebla (Kilburg 2000; 2006),
 • po drugie coaching menadżerski, który jest prowadzony na menedżerów niższego szczebla i tzw. menedżerów liniowych (O’Neill 2005; Rzycka 2009) i inne.

Bibliografia 1

 • Atkinson M., Chois R.T. (2009) Wewnętrzna dy- namika coachingu. Warszawa: New Dawn. Campbel J. (1994) Potęga mitu. Kraków: Wydaw- nictwo Signum.
 • Campbel J. (1997) Bohater o tysiącu twarzy. Kra- ków: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
  Caplan J. (2003) Coaching for the future: How smart companies use coaching and mentoring. London: CIPD. Choi B.C., Pak A.W. (2006) Multidisciplinarity, interdisciplinarity and transdisciplinarity in health research, services, education and policy: 1. Defini-tions, objectives, and evidence of effectiveness. Cli- nical and Investigative Medicine, nr 29, s. 351–364.
 • Choughury I. (2009) Coaching Indian sub-conti- nent heritage coaches. W: Passmore J. (red.), Diver- sity in Coaching. London: Kogan Page.
  Clutterbuck D. (2002) Każdy potrzebuje mentora. Jak kierować talentami. Warszawa: Wydawnictwo Petit.

Bibliografia 2

 • Clutterbuck D. (2003) Creating a coaching climate. London: Clutterbuck Associates.
  Clutterbuck D. (2009) Coaching zespołowy. Po- znań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Cornish T. (2009) Coaching black British coache- es. W: Passmore J. (red.), Diversity in Coaching. Lon- don: Kogan Page.
 • Czarkowska L.D. (2008) Coaching – nowa jakość doskonalenia kompetencji menedżerskich. W: Wit- kowski S.A., Listwan T. (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją. Warszawa: Difin. Czarkowska L.D. (2010) Coaching par w świetle psychologii miłości. W: Ramirez-Cyzio K. (red.), Life coaching. Relacje w równowadze. Warszawa: New Dawn.
 • Czarkowska L.D. (2011) Filary coachingu i sześć dróg rozwoju organizacji. W: Czarkowska L.D. (red.), Coaching Katalizator Rozwoju Organizacji. Warszawa: New Dawn.
 • Oleksyn T. (2006) Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Olivero G., Bane K., Kopelman R. (1997) Execu- tive coaching as a transfer of training tool: Effects on productivity in public agency. Public Personnel Management, No. 26, s. 461–469.
 • O’Neill M.B. (2005) Coaching dla kadry mena- dżerskiej. Siła i wrażliwość coacha w systemowym po- dejściu do problemów w zarządzaniu. Poznań: dom Wydawniczy Rebis.
 • Parsloe E. (1995) Coaching, mentoring, and assesing: A practical guide to developing competence. New York: Kogan Page.
  Parsloe E., Wray M. (2003) Trener i mentor. Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu ucze- nia się. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button